28 Wǒmen shàng nǎli qù ne , wǒmen de dìxiōng shǐ wǒmen de xīn xiāohuà , shuō nà dì de mín bǐ wǒmen yòu dà yòu gāo , chéngyì yòu guǎngdà yòu jiāngù , gāo de dǐng tiān , bìngqiĕ wǒmen zaì nàli kànjian Yànà zú de rén .