42 Yēhéhuá fēnfu wǒ shuō , nǐ duì tāmen shuō , búyào shàng qù , yĕ búyào zhēng zhàn . yīn wǒ bú zaì nǐmen zhōngjiān , kǒngpà nǐmen beì chóudí shā baì le .