8 Nàshí , Yēhéhuá jiāng Lìwèi zhīpaì fēnbié chūlai , tái Yēhéhuá de yuē jǔ , yòu shì lì zaì Yēhéhuá miànqián shìfèng tā , fèng tāde míng zhùfú , zhídào jīnrì .