24 Fán nǐmen jiǎo zhǎng suǒ tā zhī dì dōu bì guī nǐmen . cóng kuàngyĕ hé Lìbānèn , bìng Bólā dà hé , zhídào xī hǎi , dōu yào zuò nǐmen de jìngjiè .