18 Dàn yào zaì Yēhéhuá nǐde shén miànqián chī , zaì Yēhéhuá nǐ shén suǒ yào xuǎnzé de dìfang , nǐ hé érnǚ , pú bì , bìng zhù zaì nǐ chéng lǐ de Lìwèi rén , dōu kĕyǐ chī . yĕ yào yīn nǐ shǒu suǒ bàn de , zaì Yēhéhuá nǐ shén de miànqián huānlè .