21 Yēhéhuá nǐ shén suǒ xuǎnzé yào lì tā míng de dìfang ruò lí nǐ taì yuǎn , jiù kĕyǐ zhào wǒ suǒ fēnfu de , jiāng Yēhéhuá cìgĕi nǐde niú yáng qǔ xiē zǎi le , kĕyǐ suí xīn suǒ yù zaì nǐ chéng lǐ chī .