12 Zaì Yēhéhuá nǐ shén suǒ cì nǐ jūzhù de gè chéng zhōng , nǐ ruò tīng rén shuō , yǒu xiē fĕi leì cóng nǐmen zhōngjiān de yī zuò chéng chūlai gōuyǐn bĕn chéng de jūmín , shuō , wǒmen bú rú qù shìfèng nǐmen sùlái suǒ bú rènshi de bié shén .