5 Nà xiānzhī huò shì nà zuòmèng de jì yòng yányǔ pàn nì nà lǐng nǐmen chū Āijí dì , jiùshú nǐ tuōlí wéi nú zhī jiā de Yēhéhuá nǐmen de shén , yào gōuyǐn nǐ líkāi Yēhéhuá nǐ shén suǒ fēnfu nǐ xíng de dào , nǐ biàn yào jiāng tā zhìsǐ . zhèyàng , jiù bǎ nà è cóng nǐmen zhōngjiān chúdiào .