12 Nǐ dìxiōng zhōng , ruò yǒu yī gè Xībólái nánrén huò Xībólái nǚrén beì maì gĕi nǐ , fúshì nǐ liù nián , dào dì qī nián jiù yào rén tā zìyóu chū qù .