18 Nǐ rén tā zìyóu de shíhou , bùkĕ yǐwéi nán shì , yīn tā fúshì nǐ liù nián , jiàobǐ gùgōng de gōngjià duō jiā yī beì le . Yēhéhuá nǐde shén jiù bì zaì nǐ suǒ zuò de yīqiè shì shàng cì fú yǔ nǐ .