19 Nǐ niú qún yáng qún zhōng tóushēng de , fán shì gōng de , dōu yào fēnbié wéi shèng , guī Yēhéhuá nǐde shén . niú qún zhōng tóushēng de , bùkĕ yòng tā gēngdì . yáng qún zhōng tóushēng de , bùkĕ jiǎn maó .