11 Nǐ hé nǐ érnǚ , pú bì , bìng zhù zaì nǐ chéng lǐ de Lìwèi rén , yǐjí zaì nǐmen zhōngjiān jìjū de yǔ gūér guǎfu , dōu yào zaì Yēhéhuá nǐ shén suǒ xuǎnzé lì wéi tā míng de jū suǒ , zaì Yēhéhuá nǐde shén miànqián huānlè .