16 Nǐ yīqiè de nán dīng yào zaì Chújiàojié , qī qī jié , zhù péng jié , yī nián sān cì , zaì Yēhéhuá nǐ shén suǒ xuǎnzé de dìfang chaójiàn tā , què bùkĕ kòng shǒu chaójiàn .