12 Fán xíng zhèxie shì de dōu wéi Yēhéhuá suǒ zēngwù . yīn nàxiē guó mín xíng zhè kè zēngwù de shì , suǒyǐ Yēhéhuá nǐde shén jiāng tāmen cóng nǐ miànqián gǎn chū .