14 Yīn nǐ suǒ yào gǎn chū de nàxiē guó mín dōu tīng xìn guān zhào de hé zhān bǔ de , zhìyú nǐ , Yēhéhuá nǐde shén cónglái bú xǔ nǐ zhèyàng xíng .