16 Zhēng rú nǐ zaì Héliè shān dà huì de rìzi qiú Yēhéhuá nǐ shén yīqiè de huà , shuō , qiú nǐ bú zaì jiào wǒ tīngjian Yēhéhuá wǒ shén de shēngyīn , yĕ bú zaì jiào wǒ kànjian zhè dà huǒ , miǎndé wǒ sǐwáng .