15 Rén wúlùn fàn shénme zuì , zuò shénme è , bùkĕ píng yī gèrén de kǒu zuò jiànzhèng , zǒng yào píng liǎng sān gèrén de kǒu zuò jiànzhèng cái kè déng àn .