8 Yēhéhuá nǐ shén ruò zhào tā xiàng nǐ lièzǔ suǒ qǐ de shì kuòzhāng nǐde jìngjiè , jiāng suǒ yīngxǔ cì nǐ lièzǔ de dì quán rán gĕi nǐ ,