We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
24 Nǐmen qǐlai qián wǎng , guō Yànèn gǔ . wǒ yǐ jiāng Yàmólìrén Xīshíbĕn wáng Xīhóng hé tāde dì jiāo zaì nǐ shǒu zhōng , nǐ yào yǔ tā zhēng zhàn , de tāde dì wéi yè .