8 Yúshì , wǒmen lí le wǒmen dìxiōng Yǐsǎo zǐsūn suǒ zhù de Xīĕr , cóng Yàlābā de lù , jīngguò Yǐlā tā , Yǐxúnjiābié, zhuǎn xiàng Móyē kuàngyĕ de lù qù .