1 Nǐ chū qù yǔ chóudí zhēng zhàn de shíhou , kànjian mǎ pǐ , chēliàng , bìng yǒu bǐ nǐ duō de rénmín , búyào pà tāmen , yīnwei lǐng nǐ chū Āijí dì de Yēhéhuá nǐ shén yǔ nǐ tóng zaì .