5 Guān zhǎng yĕ yào duì bǎixìng xuāngào shuō , shuí jiànzào fángwū , shàng wèi fèng xiàn , tā kĕyǐ huí jia qù , kǒngpà tā zhèn wáng , biérén qù fèng xiàn .