23 Tāde shī shǒu bùkĕ liú zaì mùtou shàng guō yè , bìyào dàng rì jiāng tā zàng mái , miǎndé diànwū le Yēhéhuá nǐ shén suǒ cì nǐ wéi yè zhī dì . yīnwei beì guà de rén shì zaì shén miànqián shòu zhòuzǔ de .