5 Jìsī Lìwèi de zǐsūn yào jìn qián lái . yīnwei Yēhéhuá nǐde shén jiǎnxuǎn le tāmen shìfèng tā , fèng Yēhéhuá de míng zhùfú , suǒ yǒu zhēng sòng ōudǎ de shì dōu yào píng tāmen pànduàn .