2 Nǐ dìxiōng ruò lí nǐ yuǎn , huò shì nǐ bú rènshi tā , jiù yào qiā dào nǐ jia qù , liú zaì nǐ nàli , dĕng nǐ dìxiōng lái xúnzhǎo jiù hái gĕi tā .