14 Yīnwei Yēhéhuá nǐde shén cháng zaì nǐ yíng zhōng xíng zǒu , yào jiù hù nǐ , jiāng chóudí jiāo gĕi nǐ , suǒyǐ nǐde yíng lǐ dàng shèngjié , miǎndé tā jiàn nǐ nàli yǒu wūhuì , jiù líkāi nǐ .