We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
8 Zaì dàmáfēng de zāi bìng shàng , nǐmen yào jǐnshèn , zhào jìsī Lìwèi rén yīqiè suǒ zhǐjiào nǐmen de liúyì zūnxíng . wǒ zĕnyàng fēnfu tāmen , nǐmen yào zĕnyàng zūnxíng .