12 Mĕi fùng sān nián , jiù shì shí fèn qǔ yī zhī nián , nǐ qǔ wán le yīqiè tǔchǎn de shí fèn ...zhīyī , yào fèn gĕi Lìwèi rén hé jìjū de , yǔ gūér guǎfu , shǐ tāmen zaì nǐ chéng zhōng kĕyǐ chī de bǎozú .