13 Nǐ yòu yào zaì Yēhéhuá nǐ shén miànqián shuō , wǒ yǐ jiāng shèngwù cóng wǒ jia lǐ ná chūlai , gĕi le Lìwèi rén hé jìjū de , yǔ gūér guǎfu , shì zhào nǐ suǒ fēnfu wǒde yīqiè mìnglìng . nǐde mìnglìng wǒ dōu méiyǒu wéibeì , yĕ méiyǒu wàngjì .