2 Jiù yào cóng Yēhéhuá nǐ shén cì nǐde dì shàng jiāng suǒ shōu de gè zhòng chū shú de tǔchǎn qǔ xiē lái , chéng zaì kuāngzi lǐ , wǎng Yēhéhuá nǐ shén suǒ xuǎnzé yào lì wéi tā míng de jū suǒ qù ,