12 Nǐmen guō le Yuēdànhé , Xīmiǎn , Lìwèi , Yóudà , Yǐsàjiā , Yūesè , Biànyǎmǐn liù gè zhīpaì de rén dōu yào zhàn zaì jī lì xīn shān shàng wéi bǎixìng zhùfú .