3 Bǎ zhè lǜfǎ de yīqiè huà xiĕ zaì shítou shàng . nǐ guō le hé , kĕyǐ jìnrù Yēhéhuá nǐ shén suǒ cì nǐ liú nǎi yǔ mì zhī dì , zhēng rú Yēhéhuá nǐ lièzǔ zhī shén suǒ yīngxǔ nǐde .