52 Tāmen bìjiāng nǐ kùn zaì nǐ gè chéng lǐ , zhídào nǐ suǒ yǐkào , gāo dà jiāngù de chéngqiáng dōu beì gōng tā . tāmen bìjiāng nǐ kùn zaì Yēhéhuá nǐ shén suǒ cì nǐ biàn dì de gè chéng lǐ .