57 Tā liǎng tuǐ zhōngjiān chūlai de yīnghái yǔ tā suǒ yào shēng de érnǚ , tā yīn quē fá yīqiè jiù yào zaì nǐ shòu chóudí wéi kùn jiǒng pò de chéng zhōng jiāng tāmen ànàn dì chī le .