58 Zhè shū shàng suǒ xiĕ lǜfǎ de yīqiè huà shì jiào nǐ jìngwèi Yēhéhuá nǐ shén kè róng kè wèi de míng . nǐ ruò bú jǐn shǒu zūnxíng , Yēhéhuá jiù bìjiāng qí zāi , jiù shì zhì dà zhì zhǎng de zāi , zhì zhòng zhì jiǔ de bìng , jiā zaì nǐ hé nǐ hòuyì de shēnshang ,