62 Nǐmen xiānqián suīrán xiàng tiān shàng de xīng nàyàng duō , què yīn bú tīng cóng Yēhéhuá nǐ shén de huà , suǒ shèng de rén shǔ jiù xīshǎo le .