7 Chóudí qǐlai gōngjī nǐ , Yēhéhuá bì shǐ tāmen zaì nǐ miànqián beì nǐ shā baì . tāmen cóng yī tiaó lù lái gōngjī nǐ , bì cóng qī tiaó lù taópǎo .