9 Nǐ ruò jǐn shǒu Yēhéhuá nǐ shén de jièmìng , zūnxíng tāde dào , tā bì zhào zhe xiàng nǐ suǒ qǐ de shì lì nǐ zuòwéi zìjǐ de shèng mín .