15 Fán yǔ wǒmen yītóng zhàn zaì Yēhéhuá wǒmen shén miànqián de , bìng jīnrì bú zaì wǒmen zhèlǐ de rén , wǒ yĕ yǔ tāmen lì zhè yuē , qǐ zhè shì .