24 Suǒ kànjian de rén , lián wàn guó rén , dōu bì wèn shuō , Yēhéhuá wèihé xiàng cǐ dì zhèyàng xíng ne , zhèyàng dà fā liè nù shì shénme yìsi ne ,