25 Rén bì huídá shuō , shì yīn zhè dì de rén lí qì le Yēhéhuá tāmen lièzǔ de shén , lǐng tāmen chū Āijí dì de shíhou yǔ tāmen suǒ lì de yuē ,