29 Yǐn mì de shì shì shǔ Yēhéhuá wǒmen shén de . wéiyǒu míngxiǎn de shì shì yǒngyuǎn shǔ wǒmen hé wǒmen zǐsūn de , hǎo jiào wǒmen zūnxíng zhè lǜfǎ shàng de yīqiè huà .