13 Qíyú de Jīliè dì hé Bāshān quán dì , jiù shì è wáng de guó , wǒ gĕi le Mǎnáxī bàn zhīpaì . yà Ěr gē bǎi quán dì nǎi shì Bāshān quán dì . zhè jiào zuò Lìfáyīnrén zhī dì .