9 Nǐ ruò tīng cóng Yēhéhuá nǐ shén de huà , jǐn shǒu zhè lǜfǎ shū shàng suǒ xiĕ de jièmìng , lǜ lì , yòu jìnxīn jìn xìng guī xiàng Yēhéhuá nǐde shén , tā bì shǐ nǐ shǒu lǐ suǒ bàn de yīqiè shì , bìng nǐ shēn suǒ shēng de , shēngchù suǒ xià de , dì tǔ suǒ chǎn de , dōu chuò chuò yǒuyú , yīnwei Yēhéhuá bì zaì xǐyuè nǐ , jiàng fú yǔ nǐ , xiàng cóng qián xǐyuè nǐ lièzǔ yíyàng .