14 Yĕ chī niú de nǎi yóu , yáng de nǎi , yánggāo de zhīyóu , Bāshān suǒ chū de gōng miányáng hé shānyáng , yǔ shàng hǎo de maìzi , yĕ hē pútàozhī niáng de jiǔ .