30 Ruò bú shì tāmende pánshí maì le tāmen , ruò bú shì Yēhéhuá jiāo chū tāmen , yī rén yān néng zhuīgǎn tāmen qiā rén , èr rén yān néng shǐ wàn rén taópǎo ne ,