46 Zaì Yuēdànhé dōng bǎi pí Ěr duìmiàn de gǔ zhōng , zaì zhù Xīshíbĕn , yà Mólì wáng Xīhóng zhī dì . zhè Xīhóng shì Móxī hé Yǐsèliè rén chū Āijí hòu suǒ jī shā de .