5 Wǒ zhào zhe Yēhéhuá wǒ shén suǒ fēnfu de jiāng lù lì diǎnzhāng jiàoxun nǐmen , shǐ nǐmen zaì suǒ yào jìn qù de wéi yè de dì shàng zūnxíng .