9 Nǐ zhǐyào jǐnshèn , yīnqín bǎoshǒu nǐde xīnlíng , miǎndé wàngjì nǐ qīnyǎn suǒ kànjian de shì , yòu miǎndé nǐ yìshēng , zhè shì líkāi nǐde xīn . zǒng yào chuán gĕi nǐde zǐ zǐsūn sūn .