31 Zhìyú nǐ , kĕyǐ zhàn zaì wǒ zhèlǐ , wǒ yào jiàng yīqiè jièmìng , lù lì , diǎnzhāng chuán gĕi nǐ . nǐ yào jiàoxun tāmen , shǐ tāmen zaì wǒ cì tāmen wéi yè de dì shàng zūnxíng .